بررسی عايقبندی و پوشش ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی

بررسی عايقبندی و پوشش ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی
بررسی عايقبندی و پوشش ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی

بررسی-عايقبندی-و-پوشش-ساختمان-و-بهینه‌سازی-مصرف-سوخت-و-حاملهای-انرژی

فهرست مطالب

 

عنوان       

بخش اول:

                 دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان   2

مقدمه        2

دستوالعمل و ضوابط كلی               2

ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه    2

ضوابط و دستوالعمل عمومی و كلی   3

رئوس مطالب  و شرح مختصری در صرفه جویی انرژی ساختمان              5

پیوست ها   5

در زمستان چگونه از هدر رفتن گرما در ساختمان جلوگیری کنیم؟          10

صرفه جویی های انرژی  11

بخش دوم:

        روشهای اجرائی در بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی      13

سیستم‌های گرمایش و سرمایش      13

اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان              14

اصلاح سیستم روشنایی و ضریب توان               14

انتخاب جهت استقرار ساختمان       15

جهت استقرار در رابطه با اقلیم         16

تعیین سطوح شیشه و تعیین سطوح نور گیری فضاهای داخلی               16

پنجره ها : اندازه ها        18

منابع         20

 

بخش اول:

 

دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

مقدمه :

تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسكن می‌باشد تمامی فعالیتهائیكه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل : عایقكاری حرارتی ساختمان ، عایقكاری تاسیسات مكانیكی ، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا ، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد .

دستوالعمل و ضوابط كلی

تعریف ـ به منظور عملكرد و بهره‌برداری مطلوب از یك ساختمان رعایت اصول و بكارگیری سیستم‌های موثر در یك ساختمان یكی از شاخص های اصلی محسوب می شود .

1 ـ ضوابط و دستوالعمل خاص منطقه

در این رابطه كلیه دستور العمل های اجرائی و ضوابط و مقررات در صدور پروانه های ساختمانی با در نظر گرفتن موارد مشروحه ذیل به عنوان پیوست نیز بایستی مدنظر و رعایت قرار گیرند.

1    1     رعایت نماهای متناسب و همگون و هماهنگ با شرایط اقلیمی منطقه و زیباسازی هر محله در ناحیه شهری .

1    2     رعایت الگوهای معماری تعیین شده درخصوص سقفهای شیبدار در شهركهای تعریف شده .

1    3     پوشش مشبك (دیوار حائل و مقاوم) و زیبا در مقابل كولرهائیكه در تراس نصب می شوند .

1    4     پوشش اطراف كانالهای كولر در بام ساختمانها با عایق حرارتی و مصالح ساختمانی ضرورت دارد .

1    5     اجراء‌سیستم‌لوله‌كشی دوگانه (جدا‌سازی آب‌شرب‌از آب غیرشرب)در سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه ها واحدهای ساختمانی به منظور صرفه جویی لازمه .
1    6     رعایت ضوابط و اجراء تونل های تاسیسات شهری براساس ضوابط تعریف شده به منظور استفاده بهینه و ایمنی از سیستم های : برق رسانی ، تلفن و ارتباطات ، آب خام (آتش‌نشانی و مصرف غیرشرب) و آب شرب به منظور ایمن سازی معبرهای ترددی شهركها و محله ها و جلوگیری از تخریب خیابان می باشد .

1    7     اجراء لوله‌های فاضلاب (عدم استفاده از چاه‌های جذبی)و هدایت خطوط لوله‌های فاضلاب فرعی به خطوط اصلی دفع فاضلاب به تصفیه خانه مركزی منطقه ضروری می باشد .
1    8     رعایت مقررات و ضوابط اصول ایمنی و حریم های تعریف شده شركتهای : گاز ، آب و فاضلاب، برق و .. بایستی مدنظر قرار گیرند .

1    9     استفاده از آب غیرشرب جهت مصارف فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تاسیساتی واحدهای ساختمانی و همچنین استفاده از مخازن آب خام ذخیره شده جهت آتش نشانی در موارد فوق الذكر به منظور جلوگیری از ركورد و غیرفعال شده سیستمهای آتش نشانی در هر محله از شهركها مورد نظر است .

1    10     اجراء موتورخانه مركزی جهت یك یا چند بلوك به منظور صرفه جوئی اقتصادی و فنی در مجموعه های ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

2 ـ ضوابط و دستوالعمل عمومی و كلی

در این رابطه رعایت كلیه دستورالعملها و ضوابط كلی مندرج در كلیه مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه 128 و آئین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور كه در زمینه های تاسیساتی و ساختمانی و بالاخص مطالب مهم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان كه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام گردیده است بابستی به طور خاص و عام در كلیه طرحها و محاسبات تاسیساتی و ساختمان به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شوند.

2    1      با توجه به اهمیت موضوع فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان و همچنین دستورالعمل‌های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان را همراه با شرح مختصری از نكات مبحث نوزدهم كه صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمانی می باشد (مطروحه ذیل) بیان می گردد.

2    1    1     دستورالعمل های طراحی و محاسباتی تاسیساتی ساختمان

2    1    2     فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان

2    1    3     رئوس‌مطالب‌مهم مبحث نوزدهم و شرح مختصری صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان

2    1    4     نقطه نظرات فنی و اقتصادی و نتایج حاصل از اقدامات بهینه سازی .
2    1    5     پایه و اساس كنترل و بررسی طرحها و نظارت بر اجراء طرحهای تاسیساتی

2    2     فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان

2    2    1     رعایت مقررات و مطالب مندرج در راهنمای مباحث تاسیساتی (مكانیكی و الكتریكی) در طرح و اجراء و نظارت ضروری و براساس مصوبات لازم الاجراء می باشد.

     مبحث 12 : ایمنی و حفاظت كار در حین اجراء

     مبحث 14 : تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع


     مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی


     مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا

     مبحث 19 : صرفه جویی و مصرف انرژی در ساختمان

2    2    2     راهنمای مباحث تاسیسات الكتریكی مقررات ملی ساختمان ایران عبارتند از :

     مبحث 13 : طرح و اجراء تاسیسات برقی ساختمانها

     مبحث 15 : آسانسورها و پله های برقی

     نشریه های سازكان مدیریت و برنامه ریزی كشور (برنامه ریزی و بودجه سابق نشریه 110)

3      رئوس مطالب مبحث نوزدهم و شرح مختصری در صرفه جویی انرژی ساختمان

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراء و نظارت به دلایل فنی زیادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در این راستا رئوس مطالب و شرح مختصری از آن را در مصرف انرژی و صرفه‌جویی در ساختمان را به شرح ذیل ارائه می نمائیم و رعایت آن در طراحی ها ، اجراء و نظارت و كنترل الزامی می باشد :

1     مقررات كلی طرح و اجراء

2     پوسته خارجی ساختمان

3     تاسیسات مكانیكی

4     روشنایی

5     پیوست های مربوطه

پیوست ها مشتمل است بر:

الف ـ روش تعیین گره اینرسی حرارتی ساختمان

ب ـ روش محاسبه شاخص خورشیدی و تعیین گروه بندی

ج ـ گروه بندی جغرافیایی نیاز انرژی گرمایی و سرمایی سالانه
د ـ گروه بندی كاربری ساختمان

هـ ـ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در انرژی

و ـ مقادیر فیزیكی اصل ، تعاریف و علائم

ز ـ مقادیر ضرائب حرارتی مصالح متداول

ح ‍ـ مقادیر مقاومت های حرارتی سطوح داخلی و خارجی ، پوست خارجی و لایه هوا

ط ـ اطلاعیه اولیه در مورد بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

 

جزئیات پنجره دو جداره

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل